zákonné poučení

Zvolte si typ nemovitosti

Zákonné poučení

POUČENÍ ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. - dále jen jako „OZ“ (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti Reality KLÍČ s.r.o. se sídlem Husovo nám. 583/18, 390 02 Tábor 2, IČ: 28122721, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18549 zastoupené Mgr. Karolinou Svatošovou jednatelem společnosti tel.: 777 632 219, e-mail: svatosova@rk-klic.cz, další informace o zprostředkovateli na www.rk-klic.cz (dále jen jako „Zprostředkovatel“) adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)

Poučení ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti zprostředkovatele Reality KLÍČ s.r.o. se sídlem Husovo nám. 583/18, 390 02 Tábor 2, IČ: 28122721, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18549 zastoupené Mgr. Karolinou Svatošovou jednatelem společnosti tel.: 777 632 219, e-mail: svatosova@rk-klic.cz, další informace o společnosti na www.rk-klic.cz (dále jen jako „Zprostředkovatel“)

adresované všem potencionálním klientům zprostředkova­tele,kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkova­telskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

Zprostředkova­telská smlouva spadá pod režim OZ; Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě; Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);

Zprostředkova­telská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředko­vatelské smlouvě) – s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 10 dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;

Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané – procento ze skutečné kupní ceny, která bude uvedena ve zprostředko­vávané smlouvě nebo konkrétní – sjednaná – částka; k takto určené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále); V případě zprostředkování pronájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředko­vatelské smlouvě.

Provize bude splatná do 7 dnů po dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkova­telem); Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředko­vatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

Máte právo odstoupit od Zprostředko­vatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředko­vatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředko­vatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředko­vatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředko­vatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředko­vatelské smlouvy:

Oznámení o odstoupení od Zprostředko­vatelské smlouvy

Adresát (zprostředkovatel): … se sídlem: … e-mail: …, FAX: … Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředko­vatelské smlouvy ze dne … vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. … Vaše jméno a příjmení: … Vaše adresa: … Datum: … Váš podpis: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Zprostředkovatel pro úplnost uvádí, že Zájemce má právo (v případě vzniku sporu se Společností z titulu Zprostředkovatelské smlouvy) navrhnout Zprostředkovateli mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/…skych-sporu/). Zprostředkovatel může (avšak nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu Zprostředkovatele bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.
Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V Táboře dne 20.9.2017 Mgr. Karolina Svatošová, v.r. (Zprostředkovatel)