prohlášení ke složení blokovacího depozita

Zvolte si typ nemovitosti

PROHLÁŠENÍ ke složení blokovacího depozita

POUČENÍ ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“)

POUČENÍ ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti Reality KLÍČ s.r.o. se sídlem Husovo nám. 583/18, 390 02 Tábor 2, IČ: 28122721, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18549 zastoupené Mgr. Karolinou Svatošovou jednatelem společnosti tel.: 777 632 219, e-mail: svatosova@rk-klic.cz, další informace o společnosti na www.rk-klic.cz (dále jen jako „Realitní kancelář“) a adresované všem potencionálním klientům Realitní kanceláře, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření SMLOUVY O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (na úseku realit) s Realitní kanceláří (dále jen jako „Zájemce“).

Realitní kancelář v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Smlouvou o složení blokovacího depozita, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitní kanceláří) o tom, že byla–li tato smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Realitní kanceláře (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ), tak:

Zájemce má právo odstoupit od této smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy musí Zájemce o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Realitní kancelář (vložit jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od této smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Zájemce však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebude mít právo odstoupit od této smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud Realitní kancelář začala s přípravou smluvních dokumentů již během lhůty pro odstoupení od této smlouvy. V takovémto případě nebude k Zájemcem odeslanému odstoupení (z pohledu Realitní kanceláře) přihlíženo, čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Realitní kancelář pro úplnost uvádí, že Zájemce má právo (v případě vzniku sporu s Realitní kanceláří z titulu Smlouvy o složení blokovacího depozita) navrhnout Realitní kanceláři mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/…skych-sporu/). Realitní kancelář může (avšak nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu Realitní kanceláře bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Realitní kanceláře) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru Realitní kancelář odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.